Lumineus Natural Cosmetics
natuurlijke
huidverzorging!

                       
Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Lumineus Natural Cosmetics
 
Artikel 1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.    “leverancier”: Lumineus Natural Cosmetics BV.
2.    “depositair”: de bij de leverancier aangesloten en gediplomeerde schoonheids-specialiste.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat depositair de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de depositair’s bestelling door de leverancier. De leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling geschiedt door vooruitbetaling per bank of giro. Hierbij geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de leverancier.
4.3 Indien de depositair met enige betaling in gebreke bent, is de leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan betaalt de depositair de prijs zoals die vermeldt staat op de bevestiging van de bestelling.

Artikel 5. Levering
5.1 Alle producten worden uit voorraad geleverd.
5.2 De leverancier streeft ernaar bestellingen binnen één tot drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Deze levertijd is slechts indicatief, en kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
5.3 Indien een product niet binnen drie werkdagen geleverd kan worden brengt de leverancier depositair hiervan tijdig op de hoogte.
5.4 Indien de depositair reeds een bestelling heeft gedaan en de bestelling kan niet binnen drie werkdagen na betaling geleverd worden, dan neemt de leverancier hierover contact met depositair op voor een andere afleverdatum of de leverancier restitueert direct het reeds voldane bedrag op depositair’s bankrekening. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft de depositait geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht depositair’s bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de depositair redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de depositair de overeenkomst in stand laat. De depositair is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
5.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de depositair.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de depositair al hetgeen de depositair op grond van enige overeenkomst aan de leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de depositair over.
6.2 De depositair heeft het recht de leverancier’s producten door te verkopen, doch enkel aan de eindgebruiker.
6.3 De leverancier’s producten mogen nimmer door de depositair worden aangeboden op openbare, 2e hands, verkoop en veiling internet sites, zoals Markplaats, Marktplaza, eBay en aanverwante internet sites.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De depositair dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 De leverancier garandeert niet dat de aan de depositair geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en ontbinding
8.1 De depositair heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de depositair del everancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/per email en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien de depositair een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de depositair het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt en compleet is en de verpakking van het product onbeschadigd is. Retourzending geschiedt in de originele verpakking samen met een kopie van de originele factuur. De kosten voor retourzendingen komen voor de depositair’s rekening. De depositair brengt de leverancier vooraf per email op de hoogte van de retourzending. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van ondeugdelijke verzendverpakking, als het poststuk onvoldoende gefrankeerd is of als blijkt dat het product gebruikt danwel beschadigd is behoudt de leverancier zich het recht voor de retourzending te weigeren.
8.4 Na verstrijken van de zichttermijn van 7 (zeven) dagen wordt de koopovereenkomst bindend.

Artikel 9. Garantie
9.1 Indien de leverancier producten aan de depositair levert waarop garantie van toepassing is, is de leverancier nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de depositair gehouden dan waarop de leverancier ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Een eventuele garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Artikel 10. Bestellingen en communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de depositair en de leverancier, dan wel tussen de leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de depositair en de leverancier, is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de leverancier.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de depositair’s bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de depositair dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de depositair aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de depositair aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de depositair’s bestellingen dienen te worden gezonden
12.2 Door de depositair aan de leverancier doorgegeven persoonlijke gegevens, adresgegevens en/of emailadressen zullen uitsluitend door de leverancier worden gebruikt ten behoeve van bestellingen die door de depositair gedaan worden of voor het verzenden van nieuwsbrieven aan de depositair indien de depositair daarvoor toestemming hebt gegeven. De depositair’s gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt mits de depositair daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt verleend.
12.3 Wanneer door de leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De depositair kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de leverancier deze Voorwaarden soepel toepast.
12.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.5 De leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.